Strona główna Organizacja Pożytku Publicznego

Podziękowanie

Zarząd Społecznego Instytutu Ekologicznego serdecznie dziękuje Wszystkim, którzy uznali, że cele naszej organizacji zasługują na wsparcie i przekazanie na ich realizację 1 proc. odpisu podatku.
W 2009 roku 12137,40 złotych, od ponad 100 darczyńców. Każda złotówka jest dla nas nie tylko bardzo ważnym finansowym, ale też znaczącym moralnym wsparciem naszych działań. Dzięki niemu nasz zespół zyskuje dalszą inspirację i energię do pracy. Ta kwota pozwoli nam łatwiej zdobywać fundusze na kolejne projekty i kampanie, tym samym zaprocentuje zwielokrotnieniem środków na działania chroniące przyrodę, bioróżnorodność, lokalne społeczności, zapewniając ich skuteczność i jak najlepsze oraz przejrzyste wydatkowanie pozyskanych środków.
Zebrane pieniądze przeznaczymy na dalszą aktywną, codzienną promocję i wspieranie proekologicznych postaw, rolnictwa ekologicznego, lokalnego przetwórstwa, rolniczej bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

1% na ekologię i zachowanie rolniczej różnorodności biologicznej - dziedzictwa polskiej wsi

1% DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Przekazanie 1% podatku na rzecz OPP to pewność, że Twoje pieniądze zostaną wykorzystane w słusznej sprawie.

1% NA ZACHOWANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ!

Jeśli ważne są dla Ciebie: zdrowie i żywność bez pestycydów i GMO, przyroda i jej różnorodność biologiczna, która jest warunkiem naszego istnienia na Ziemi - wesprzyj działania Społecznego Instytutu Ekologicznego – Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy wpisać w PIT nazwę organizacji oraz numer KRS: Społeczny Instytut Ekologiczny, KRS numer 0000083414

Wpis można sprawdzić na stronie http://opp.ms.gov.pl/

DLACZEGO?

Rolnictwo jest źródłem życia, ale przemysłowe uprawy zanieczyszczają ziemię i wodę pestycydami, niszczą ekosystemy. Raport UE z 2007 r. donosi, że 45% żywności w sprzedaży zawiera pozostałości pestycydów oraz że pestycydy stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie rolników i ich dzieci, powodując choroby nowotworowe. Rolnictwo przemysłowe wprowadziło również intensywne hodowle, w których stosuje się antybiotyki, sterydy, nie przestrzega dobrostanu zwierząt. Uprzemysłowienie rolnictwa zagraża również biologicznej różnorodności rolniczej, w ciągu ostatnich 100 lat wyginęło 75% gatunków roślin uprawnych, które od tysięcy lat były dziedzictwem ludzkości i gwarancją naszego bezpieczeństwa żywnościowego.

Nasze działania dążą do ochrony i odbudowy dziedzictwa rolniczej różnorodności biologicznej oraz wykorzystania szansy Polski na bycie europejską ostoją rolnictwa ekologicznego.

CO JUŻ ZROBILIŚMY?

We wszystkich naszych działaniach staramy się angażować i wspierać lokalne społeczności tak aby same zaczęły decydować o swojej przyszłości i chronić lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i ludzkie.

W 2011 roku będziemy dalej prowadzić edukację ekologiczną, promować rolnictwo ekologiczne i chronić rolniczą różnorodność biologiczną, wspierać rozwój ekoturystyki, lokalnego przetwórstwo tradycyjnych produktów oraz prowadzić kampanie przeciw pestycydom i GMO w rolnictwie.
Jeżeli uważasz te cele za ważne dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń, wesprzyj nasze działania przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz Społecznego Instytutu Ekologicznego KRS 0000083414. Nic nie tracisz! Zyskuje przyroda.
Społeczny Instytut Ekologiczny jest organizacją non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej ani odpłatnej działalności konsultingowej. Nie pobiera żadnych opłat od beneficjentów swoich projektów. Nasze sprawozdanie finansowe za rok 2009 zostało zbadane i zatwierdzone przez niezależnego audytora.

DZIĘKUJEMY!