Strona główna O SIE Zarząd

Zarząd

Ewa Ligęza-Sieniarska - prezes
Wykształcenie wyższe - Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Dziennikarstwa UW. W SIE od 1997 roku. Autorka wielu publikacji z zakresu ochrony bioróżnorodności. Członek Zarządu Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS i Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Redaktor naczelna „Biuletynu Niecodziennego Spraw Ekologicznych”. Współautorka i koordynatorka wielu realizowanych przez SIE programów poświęconych różnorodności biologicznej w rolnictwie, m.in. zachowaniu tradycyjnych roślin ozdobnych, rodzimych ras zwierząt i odmian roślin.

Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew - wiceprezes
Wykształcenie wyższe - Uniwersytet w Lund (Szwecja), Dziennikarskie Studium Podyplomowe UW, kurs rolno-środowiskowy. Autorka programów radiowych (Ziemia jest tylko jedna), reportaży i filmów dokumentalnych dla TV (STOP – temat dla reportera), filmów edukacyjno-dokumentalnych, publikacji poświęconych ekologicznym aspektom polskiej wsi. Autorka i koordynatorka projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Elżbieta Gajewska - sekretarz
Wykształcenie wyższe - Wydział Zootechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracowała w Ministerstwie Rolnictwa, w Lidze Ochrony Przyrody oraz w Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych, gdzie zajmowała się głównie tematyką zarodowej hodowli koni. Zaangażowana społecznie w liczne programy i kampanie związane z ochroną przyrody oraz ochroną różnorodności biologicznej w rolnictwie. Ze Społecznym Instytutem Ekologicznym związana od kilku lat.

Izabella Byszewska - członek zarządu
Dziennikarka. Koordynatorka projektów inspirujących zrównoważony rozwój lokalny oraz partnerstwo inicjatyw społecznych na wsi. Animatorka szkoleń dla kobiet z obszarów wiejskich dotyczących małej przedsiębiorczości i aktywności lokalnej. Od 2000 roku zajmuje się dokumentacją i promocją polskiego dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów lokalnych oraz działaniami na rzecz budowy rynku żywności regionalnej i tradycyjnej, a także na rzecz ochrony starych odmian roślin i rodzimych ras zwierząt.

Zbigniew Nowakowski - członek zarządu
Wilniak. Inżynier mechanik. Pracował m.in. w Zakładzie Polityki Ekologicznej Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie na emeryturze. Jest autorem pierwszego w Polsce Banku technologii mało- i bezodpadowych. W latach 1990-1998 radny Pruszkowa. Jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska przekonał radę i zarząd miasta do stworzenia systemu selekcji śmieci komunalnych, uruchomienia elektrowni napędzanej biogazem z wysypiska, oszczędzania energii. Autor wielu artykułów na temat energii odnawialnej i gospodarki odpadami. Pasjonat oszczędzania energii i nowych technologii w tym zakresie.

Dagmara Wieczorkowska - członek zarządu
Wykształcenie wyższe – Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracowała w Krajowym Ośrodku do Spraw Zasobów Genetycznych Zwierząt (Instytut Zootechniki), w warszawskiej dzielnicy Wilanów, gdzie odpowiadała m.in. za edukację ekologiczną, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz koordynację Akcji Sprzątanie Świata w dzielnicy. Obecnie zatrudniona jest w Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w programie Leonardo da Vinci. Od kilku lat związana jest ze Społecznym Instytutem Ekologicznym.

Jolanta Zientek-Varga - członek zarządu
Dziennikarka. Pisze na tematy związane z ochroną środowiska, przyrody, rolnictwem, przede wszystkim ekologicznym; sprawami samorządu, współpracą samorządów z organizacjami pozarządowymi. Pracowała m.in. w „Sztandarze Młodych”, „Sztandarze”, „Życiu”. Aktualnie współpracuje z „Przyrodą Polską” i „Aurą”. Ze SIE związana od kilku lat. Uczestniczy w realizacji prowadzonych przez organizację projektów. M.in. przygotowała wystawę prezentującą „Projekty służące zrównoważonemu rozwojowi zrealizowane na Mazowszu z wykorzystaniem funduszy strukturalnych”.